Struktura szkoły


 


Dyrektor

 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 • Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor – mgr Paweł Łuczyński

Wicedyrektor – mgr Kamila Chyczewska-Cybura

Wicedyrektor – mgr Katarzyna Borcoń

Dyrekcja przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.30 – 15.00
oraz w czasie zebrań z Rodzicami w godzinach 16.30 – 18.00

[do góry strony]

 

 

 

 


Rada Pedagogiczna

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie planu pracy szkoły
 • uchwalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły
 • ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • zatwierdzenie zasad  oceniania zachowania uczniów
 • opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • roczną organizację pracy szkoły – tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • projekt planu finansowego – w szczególności propozycje uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot / funkcja Wychowawca klasy
Marcin Banaczyk religia  
Bożena Bednarczyk wychowawca świetlicy  
Katarzyna Borcoń j. polski, wicedyrektor VII a
Joanna Brzezińska wychowawca świetlicy  
Zbigniew Buzała informatyka  
Anna Chrząstowska j. angielski  
Kamila Chyczewska–Cybura wychowawca świetlicy / wicedyrektor  
Paulina Cupiał j. angielski VII b
Beata Diaków geografia  
Dorota Drzyzga plastyka  
Alicja Dziachan przyroda, wychowanie do życia w rodzinie VII c
Przemysław Ekert fizyka  
Barbara Fila edukacja wczesnoszkolna I b
Magdalena Gajda wychowawca świetlicy  
Wiesława Gaweł matematyka V c
Anna Głąb j. angielski IV a
Waldemar Jabłoński wychowanie fizyczne V a
Dorota Janczewska–Pęksyk wychowanie fizyczne  
Joanna Jankowska historia, j. polski V b
Katarzyna Kica j. niemiecki  
Agnieszka Lipińska j. polski IV d
Dorota Ludwikowska edukacja wczesnoszkolna I a
Paweł Łuczyński informatyka / dyrektor szkoły  
Magdalena Matysiak-Kluska edukacja wczesnoszkolna III e
Mieczysława Mierzejewska religia  
Elżbieta Motylińska edukacja wczesnoszkolna III b
Andżelika Niedziela edukacja wczesnoszkolna III a
Marek Niemiec informatyka  
Jolanta Orłowska edukacja wczesnoszkolna III d
Beata Ostrowska wychowanie fizyczne IV c
Małgorzata Owczarczak muzyka, plastyka  
Małgorzata Pejczar edukacja wczesnoszkolna II a
Elżbieta Pławsiuk edukacja wczesnoszkolna III c
Anna Preisner j. angielski  
Edyta Radomska chemia  
Marcin Radomski wychowanie fizyczne  
Katarzyna Rałowska wychowawca świetlicy  
Agnieszka Ranowicz matematyka VI a
Ewa Rekowska pedagog  
Paulina Saks j. polski IV e
Joanna Soja bibliotekarz  
Tomasz Spyrka religia  
Anna Świerczyńska j. polski VI c
Zofia Tomaszewska wychowawca oddziału przedszkolnego „0”
Elżbieta Trzaskowska matematyka IV b
Aleksandra Tylczyńska-Zepp nauczanie indywidualne  
Ewa Zając edukacja wczesnoszkolna II b
Joanna Zawisza-Smejlis psycholog  
Mirosława Żmidzińska przyroda, technika VI b

[do góry strony]

 

 

 

 


Pedagog

 • Dokonuje okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Udziela porad rodzicom, nauczycielom i uczniom, ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Rozpoznaje warunki życia uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodefektów i zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych poprzez korekcję, reedukację, terapię indywidualną, grupową, zajęcia warsztatowe.
 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Przeciwdziała skrajnym formom zaburzeń w zachowaniu (agresja).
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin alkoholicznych, wielodzietnych mających szczególne trudności materialne poprzez dbanie o zapewnienie obiadów bezpłatnych finansowanych przez MOPS w Wałbrzychu, wyprawek i stypendiów szkolnych oraz zaopatrzenia w podręczniki szkolne.

Pedagog mgr Ewa Rekowska pracuje w godzinach:
 

poniedziałek 800 – 1330
wtorek 800 – 1330
środa 1030 – 1600
czwartek 1000 – 1600
piątek 800 – 1530

 

Psycholog mgr Joanna Zawisza – Smejlis pracuje w godzinach:

 

poniedziałek 1130 – 1700
1430 – 1530
rewalidacja
wtorek 1030 – 1600
środa 800 – 1430
czwartek 745 – 1415
745 – 845
rewalidacja
piątek 800 – 1300

[do góry strony]

 

 

 

 


Biblioteka

W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkoły, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów.

Od roku szkolnego 2007/2008 na terenie czytelni jest też dostępne INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ.

Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie oraz pracownicy (nauczyciele oraz obsługa administracyjno-techniczna) naszej szkoły.

Nauczyciel bibliotekarz, p. Joanna Soja, realizuje we wszystkich klasach zajęcia w formie lekcji bibliotecznych. Od kilku lat z inicjatywy bibliotekarza dodatkowo realizowana jest akcja „CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”, a raz w roku biblioteka organizuje TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.

 Co tydzień odbywają się dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów:: „Zajęcia głośnego czytania” oraz „60 minut z informacją”.

 Biblioteka jest dostępna dla czytelników w terminach:

BIBLIOTEKA
poniedziałek 800  –  1400
wtorek 800  –  1400
środa 800  –  1400
czwartek dzień prac wewnętrznych
piątek 800  –  1500

 

W czwartki biblioteka jest nieczynna dla czytelników – dzień prac wewnętrznych.

W czasie przerw czytelnia jest nieczynna.

Każdego roku wiosną odbywa się uroczystość „PASOWANIA NA CZYTELNIKA” uczniów klas I.

Biblioteka promuje czytelnictwo również przez udział w powiatowym konkursie „POŻERACZE KSIĄŻEK”

[do góry strony]

 

 

 

 


Świetlica

 • Świetlica szkolna jest komórką wychowawczą pełniącą funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w sposób zorganizowany.
 • W roku szkolnym świetlica szkolna zapewnia bezpłatną opiekę uczniom w godz 645  –  1700.
 • W świetlicy w godzinach rannych oraz po lekcjach dziećmi opiekują się panie: p. Bożena Bednarczyk oraz p. Katarzyna Rałowska, p. Magdalena Gajda, p. Joanna Brzezińska
 • Działalność świetlicy prowadzona jest według planu pracy, który jest integralną częścią planu wychowawczego szkoły.
 • Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach pod opieką wychowawców. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, w ramach których odbywają się:

zajęcia umysłowe – różne formy pracy z książką, zabawy i gry dydaktyczne, audycje telewizyjne, nauka własna;

zajęcia artystyczne – rysunek, malarstwo, formy teatralne i muzyczne;

zajęcia rozrywkowe – gry i zabawy ze śpiewem przy muzyce, stolikowe, sprawnościowe, audycje i filmy rozrywkowe;

zajęcia praktyczno-techniczne – prace z papieru, sznurka, słomy, prace dekoracyjne;

zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu, spacery. Organizowanie imprez, wystaw, konkursów sprawnościowych;

zajęcia opiekuńcze indywidualne – nauka samoobsługi, ćwiczenia usprawniające manualne, zajęcia wyrównawcze (czytanie, pisanie).

[do góry strony]

 

 

 

 


Organizacje

KLASY  0 – III KLASY  IV – VI
Mały Samorząd
Kącik Ekologiczny „Ekologia – moje hobby”
Klub „Wiewiórka”
Samorząd Uczniowski
Klub „Zieloni”
Koło PCK
Szkolne Koło ANIMALS
Szkolne Koło Oszczędności

[do góry strony]

 

 

 

 


Rada Rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów i wspiera działalność statutową szkoły.

  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 • inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły
 • współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły
 • delegowanie przedstawicieli do składu Komisji konkursowej na dyrektora szkoły
 • uchwala statut szkoły i jego zmiany
 • inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole
 • opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • opiniuje plan finansowy szkoły
 • ocenia sytuację oraz stan szkoły, może występować z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
 • opiniuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Program Wychowawczy Szkoły
 • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w szkole.

[do góry strony]

 

 

 

 


Pielęgniarka

    Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad stanem zdrowia oraz rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży współpracując w wykonywaniu zadań z lekarzem sprawującym opiekę medyczną nad szkołą, pielęgniarką środowiskową, dyrekcją i Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem szkolnym, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Pielęgniarka szkolna w szczególności:

 • Przeprowadza wywiady zdrowotno-społeczne
 • Przeprowadza badania przesiewowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dokonuje analizy stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych uczniów
 • Sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami stanu zdrowia i rozwoju
 • Udziela pierwszej pomocy uczniom na terenie szkoły oraz zapewnia im opiekę do chwili przybycia lekarza lub rodziców
 • Wykonuje szczepienia ochronne według kalendarza szczepień lub inne zalecane przez lekarza
 • Przeprowadza przeglądy higieny osobistej uczniów
 • Przeprowadza kontrolę (wraz z wyznaczonym pracownikiem szkoły) stanu sanitarnego wszystkich pomieszczeń szkolnych
 • Organizuje i odpowiada za oświatę zdrowotną na terenie szkoły
 • Uzupełnia apteczki w środki do udzielania pierwszej pomocy.

 

Pielęgniarka szkolna, p. Danuta Adamowicz pracuje w szkole:

poniedziałek 800  –  1500
wtorek 1115  –  1500
środa 800  –  1145
czwartek 800  –  1500
piątek 800  –  1145

[do góry strony]

 

 

 

 


Stomatolog

CENTRUM STOMATOLOGII SZKOLNEJ W WAŁBRZYCHU

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.30

Lekarz stomatolog, p. Halina Kmita przyjmuje w szkole:

poniedziałek 800  –  1300
środa 800  –  1300
piątek 800  –  1300

Lekarz stomatolog, p. Danuta Stanek przyjmuje w szkole:

wtorek 800  –  1300

[do góry strony]

 

 

 

 


Obsługa

Za ład i porządek w szkole oraz właściwe utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły odpowiadają pracownicy obsługi:

Woźna, Panie Sprzątające, Szatniarz, uszkodzony sprzęt naprawia Pan Konserwator.

Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przechodzenia przez ulicę czuwa Strażnik przejść pieszych.

[do góry strony]

 

 

 

 


Administracja

Dokumentacja administracyjno–księgowa prowadzona jest przez pracowników administracji szkoły:

 • Kierownik gospodarczy p. Halina Skrabska   przyjmuje interesantów:
  poniedziałek – piątek   700 – 1400
 • Sekretarz szkoły p. Magdalena Podralska załatwia sprawy uczniowskie w czasie długich przerw (z wyjątkiem piątku).  

SEKRETARIAT SZKOŁY jest czynny dla interesantów w dniach:

poniedziałek – czwartek   900 – 1500

w piątek – praca w archiwum szkolnym.

 [do góry strony]